محاسبه میزان کنسانتره و دان آماده مورد نیاز مرغداران

تعداد فارم :
روز ارسال به کشتارگاه :
 راس      آربوراکرز  کاب      لوهمن  آرین

تماس با ما

۲۲۱۱۸۶۱۲ (۲۰ خط)
info kimiakav.com